Paginacija

 Redukcije aldehida u alkohole
Redukcije aldehida u alkohole
Antonija Poplašen
Alkoholi su organski spojevi koji sadrže hidroksilnu funkcijsku skupinu (-OH) vezanu na sp3 hibridizirani ugljikov atom. Za razliku od alkana i alkil halogenida, ova skupina ima dvije reaktivne kovalentne veze, C – O i O – H vezu, koje snažno pridonose fizikalnim svojstvima alkohola. Mogu se pripremiti iz različitih vrsta spojeva, a jedan on načina je redukcijom aldehida. Najčešće korišteni redukcijski reagens pri redukciji aldehida jest \( NaBH_{4}\). U ovom radu sintetizirana...
Adsorpcija hidrofilno modificiranig silikona na oksidnim nanočesticama
Adsorpcija hidrofilno modificiranig silikona na oksidnim nanočesticama
Evelina Lajčak
Cilj i svrha ovog diplomskog rada je ispitati adsorpciju hidrofilno modificiranih silikona male molarne mase na oksidnim nanočesticama (\( {TiO_{2}} \)) i provjeriti kako adsorbirani silikoni utječu na svojstva i stabilnost suspenzija. Korišteni su hidrofilno modificirani silikoni proizvođača Elkay® Silicones i Xiameter® Dow Corning, te uzorci nanočestica proizvođača EPRUI Nanoparticles. Za karakterizaciju uzoraka silikona korištene su nuklearna magnetska rezonancija (NMR) i FT-IR...
Aminiranje derivata naftalanhidrida
Aminiranje derivata naftalanhidrida
Monika Marijanović
U ovom završnom radu opisana je sinteza indikatora u svrhu određivanja koncentracije selenija. Za pripravu ciljnog produkta predložen je sintetski put koji podrazumijeva četiri sintetska koraka. U prvom koraku predloženog sintetskog puta reakcijom elektrofilne aromatske supstitucije dolazi do nitriranja polaznog spoja, 4-brom-1,8-naftalanhidrida, pri čemu nastaje spoj 1 koji u svojoj strukturi sadrži nitro skupinu. Drugi korak podrazumijeva reakciju nukleofilne aromatske supstitucije...
Analitika ionskih tenzida
Analitika ionskih tenzida
Martina Mihaljević
Pripremljen je ionsko-izmjenjivački kompleks iz natrijeva dodecilsulfata i cetilpiridinijeva klorida. Kompleks je korišten pri izradi membrane koja je tada korištena kao senzorski materijal u ionsko-selektivnoj elektrodi. Napravljena su mjerenja kako bi se odredile odzivne karakteristike elektrode na korištene tenzide.
Analiza fotokemijskog onečišćenja jadrana
Analiza fotokemijskog onečišćenja jadrana
Sanela Višek
Glavni uzročnik fotokemijskog onečišćenja zraka je troposferski ozon koji ima štetno djelovanje na ljude i okoliš. Njegova koncentracija ovisi o primarnim onečišćivačima, odnosno o prekursorima iz kojih, kao sekundarni onečišćivač, nastaje. U ovom radu grafički su prikazani satni, dnevni i mjesečni prosjeci koncentracija ozona za 2013. godinu, za odabrane mjerne postaje duž Jadranske obale - Višnjan, Polača, Hum, Opuzen i Žarkovica. Također je prikazana i ovisnost...
Analiza fotokemijskog zagađenja Južnog Jadrana
Analiza fotokemijskog zagađenja Južnog Jadrana
Ivana Žeravica
Atmosferski polutanti, nastali direktnom emisijom iz izvora ili kao posljedica djelovanja prekursora kao što su dušikovi oksidi i aerosoli, štetno utječu na zdravlje ljudi i kvalitetu biljnog i vodenog ekosustava. U ovom radu prikazani su rezultati mjerenja koncentracija dušikovih oksida, ozona te lebdećih čestica na području Južnog Jadrana. Korišteni su satni prosjeci koncentracija polutanata u razdoblju od 2015. – 2017. godine. Mjerna postaja je ruralna i pozadinska i...
Analiza fotokemijskog zagađenja u urbanim područjima Republike Hrvatske
Analiza fotokemijskog zagađenja u urbanim područjima Republike Hrvatske
Izabela Horvaćanin
Fotokemijsko zagađenje nastaje kao posljedica nagomilavanja štetnih tvari u troposferi iznad urbanih centara gdje su emisije prekursora dostatne da sinteza prevagne nad razgradnjom polutanata. Praćenje koncentracije ozona, kao glavnog sastojka fotokemijskog smoga, bitno je u zaštiti ljudskog zdravlja. Cilj ovog rada je utvrditi stupanj zagađenosti svakog od četiri urbana centra Republike Hrvatske; Osijek, Rijeka, Zagreb, Dubrovnik. Predmet obrade su validirani podaci Ministarstva...
Analiza koncentracija lebdećih čestica (\(PM_{2.5}\) i \(PM_{10}\)) u zaštićenim područjima Hrvatske
Analiza koncentracija lebdećih čestica (\(PM_{2.5}\) i \(PM_{10}\)) u zaštićenim područjima Hrvatske
Antonia Barišić-Jaman
Lebdeće ĉestice(engl. Particulate Matter, PM) nalaze se među brojnim onečišćujućim tvarima koje utječu na zdravlje ljudi i okoliša. U ovom radu su prikazani rezultati mjerenja koncentracija lebdećih čestica (\(PM_{2.5}\) i \(PM_{10}\)) na području Parka prirode Kopački rit i Nacionalnog parka Plitvička jezera za 2012., 2013. i 2014. godinu. Prosječne dnevne vrijednosti koncentracija PM čestica nisu prešle granične vrijednosti propisane Zakonom o zaštiti zraka, ali su...
Analiza metala u lebdećim česticama u zraku Južne Slavonije
Analiza metala u lebdećim česticama u zraku Južne Slavonije
Iva Majić
Lebdeće čestice (eng. Particulate Matter, PM) su čvrste tvari ili tekućine koje se nalaze raspršene u nižim slojevima troposfere, a ubrajaju se među glavne onečišćujuće tvari. U ovom radu prikazana je analiza podataka o izmjerenim koncentracijama lebdećih čestica \( PM_{10} \) u zraku grada Slavonskog Broda u razdoblju od 2015. do 2018. godine te analiza podataka o koncentracijama teških metala (nikla, olova, arsena i kadmija) u lebdećim česticama \( PM_{10} \). Na temelju...
Analiza mjerenih koncentracija lebdećih čestica u urbanim i ruralnim područjima u Istočnoj Slavoniji
Analiza mjerenih koncentracija lebdećih čestica u urbanim i ruralnim područjima u Istočnoj Slavoniji
Doris Prokopec
Lebdeće čestice (eng. Particulate Matter, PM) pripadaju skupini onečišćujućih tvari koje štetno djeluju na zdravlje ljudi, ali i na okoliš. U radu su prikazani i obrađeni rezultati mjerenja koncentracija lebdećih čestica (\( PM_{10}\)) na području grada Osijeka i Parka prirode Kopački rit za 2018. i 2019. godinu. Rezultati mjerenja su pokazali da \( PM_{10}\) čestice u svojim dnevnim vrijednostima koncentracija nisu iznad granične vrijednosti koja je propisana Zakonom o...
Analiza odabranih fizikalno-kemijskih parametara kakvoće površinske vode na primjeru malih vodnih tijela
Analiza odabranih fizikalno-kemijskih parametara kakvoće površinske vode na primjeru malih vodnih tijela
Ines Pintarić
Kakvoća površinske vode može se utvrditi analizom odgovarajućih parametara kakvoće vode koji su definirani putem zakona, normi i regulativa. U ove se parametre ubrajaju i fizikalno-kemijski parametri koji obuhvaćaju pH. biokemijsku potrošnju kisika, kemijsku potrošnju kisika i nutrijente, čije su granične vrijednosti za pojedino stanje vodnog tijela definirani zakonom. U radu je dana procjena kakvoće površinske vode za manja vodna tijela – Baranjsku Karašicu, Gabošku Vučicu...
Analiza podataka koncentracija benzena u zatvorenom i otvorenom školskom prostoru
Analiza podataka koncentracija benzena u zatvorenom i otvorenom školskom prostoru
Natalija Lutz
Benzen se nalazi među brojnim onečišćujućim tvarima koje utječu na zdravlje ljudi i okoliša. U ovom radu su prikazani rezultati mjerenja koncentracija benzena u zraku u 2012. godini, dobiveni pilot istraživanjem. Istraživanje su proveli Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije i SZO (Svjetska zdravstvena organizacija). Zrak je uzorkovan pasivnim uzorkivačima u dvije škole tj. šest učionica i na vanjskim točkama ispred škola. Uzorci su analizirani plinskom...

Paginacija