Pages

Adsorpcija hidrofilno modificiranig silikona na oksidnim nanočesticama
Adsorpcija hidrofilno modificiranig silikona na oksidnim nanočesticama
Evelina Lajčak
Cilj i svrha ovog diplomskog rada je ispitati adsorpciju hidrofilno modificiranih silikona male molarne mase na oksidnim nanočesticama (\( {TiO_{2}} \)) i provjeriti kako adsorbirani silikoni utječu na svojstva i stabilnost suspenzija. Korišteni su hidrofilno modificirani silikoni proizvođača Elkay® Silicones i Xiameter® Dow Corning, te uzorci nanočestica proizvođača EPRUI Nanoparticles. Za karakterizaciju uzoraka silikona korištene su nuklearna magnetska rezonancija (NMR) i FT-IR...
Analitika ionskih tenzida
Analitika ionskih tenzida
Martina Mihaljević
Pripremljen je ionsko-izmjenjivački kompleks iz natrijeva dodecilsulfata i cetilpiridinijeva klorida. Kompleks je korišten pri izradi membrane koja je tada korištena kao senzorski materijal u ionsko-selektivnoj elektrodi. Napravljena su mjerenja kako bi se odredile odzivne karakteristike elektrode na korištene tenzide.
Analiza fotokemijskog onečišćenja jadrana
Analiza fotokemijskog onečišćenja jadrana
Sanela Višek
Glavni uzročnik fotokemijskog onečišćenja zraka je troposferski ozon koji ima štetno djelovanje na ljude i okoliš. Njegova koncentracija ovisi o primarnim onečišćivačima, odnosno o prekursorima iz kojih, kao sekundarni onečišćivač, nastaje. U ovom radu grafički su prikazani satni, dnevni i mjesečni prosjeci koncentracija ozona za 2013. godinu, za odabrane mjerne postaje duž Jadranske obale - Višnjan, Polača, Hum, Opuzen i Žarkovica. Također je prikazana i ovisnost...
Analiza fotokemijskog zagađenja Južnog Jadrana
Analiza fotokemijskog zagađenja Južnog Jadrana
Ivana Žeravica
Atmosferski polutanti, nastali direktnom emisijom iz izvora ili kao posljedica djelovanja prekursora kao što su dušikovi oksidi i aerosoli, štetno utječu na zdravlje ljudi i kvalitetu biljnog i vodenog ekosustava. U ovom radu prikazani su rezultati mjerenja koncentracija dušikovih oksida, ozona te lebdećih čestica na području Južnog Jadrana. Korišteni su satni prosjeci koncentracija polutanata u razdoblju od 2015. – 2017. godine. Mjerna postaja je ruralna i pozadinska i...
Analiza fotokemijskog zagađenja u urbanim područjima Republike Hrvatske
Analiza fotokemijskog zagađenja u urbanim područjima Republike Hrvatske
Izabela Horvaćanin
Fotokemijsko zagađenje nastaje kao posljedica nagomilavanja štetnih tvari u troposferi iznad urbanih centara gdje su emisije prekursora dostatne da sinteza prevagne nad razgradnjom polutanata. Praćenje koncentracije ozona, kao glavnog sastojka fotokemijskog smoga, bitno je u zaštiti ljudskog zdravlja. Cilj ovog rada je utvrditi stupanj zagađenosti svakog od četiri urbana centra Republike Hrvatske; Osijek, Rijeka, Zagreb, Dubrovnik. Predmet obrade su validirani podaci Ministarstva...
Analiza koncentracija lebdećih čestica (\(PM_{2.5}\) i \(PM_{10}\)) u zaštićenim područjima Hrvatske
Analiza koncentracija lebdećih čestica (\(PM_{2.5}\) i \(PM_{10}\)) u zaštićenim područjima Hrvatske
Antonia Barišić-Jaman
Lebdeće ĉestice(engl. Particulate Matter, PM) nalaze se među brojnim onečišćujućim tvarima koje utječu na zdravlje ljudi i okoliša. U ovom radu su prikazani rezultati mjerenja koncentracija lebdećih čestica (\(PM_{2.5}\) i \(PM_{10}\)) na području Parka prirode Kopački rit i Nacionalnog parka Plitvička jezera za 2012., 2013. i 2014. godinu. Prosječne dnevne vrijednosti koncentracija PM čestica nisu prešle granične vrijednosti propisane Zakonom o zaštiti zraka, ali su...
Analiza podataka koncentracija benzena u zatvorenom i otvorenom školskom prostoru
Analiza podataka koncentracija benzena u zatvorenom i otvorenom školskom prostoru
Natalija Lutz
Benzen se nalazi među brojnim onečišćujućim tvarima koje utječu na zdravlje ljudi i okoliša. U ovom radu su prikazani rezultati mjerenja koncentracija benzena u zraku u 2012. godini, dobiveni pilot istraživanjem. Istraživanje su proveli Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije i SZO (Svjetska zdravstvena organizacija). Zrak je uzorkovan pasivnim uzorkivačima u dvije škole tj. šest učionica i na vanjskim točkama ispred škola. Uzorci su analizirani plinskom...
Analiza podataka o atmosferskim polutanatima mjerenim u Slavonskom Brodu u ljetnom periodu 2013. godine
Analiza podataka o atmosferskim polutanatima mjerenim u Slavonskom Brodu u ljetnom periodu 2013. godine
Marinela Varaždinac
Atmosferski polutanti značajno utječu na zdravlje živih bića i biljnih vrsta. Veliki problem predstavlja visoka koncentracija polutanata u gradskim sredinama. U ovom radu prikazani su rezultati mjerenja volumnih koncentracija ozona, benzena, sumporovodika, dušikovih oksida i lebdećih čestica na području Slavonskog Broda u ljetnom periodu 2013. godine, kao i svojstva svakog od polutanata. Mjerna postaja nalazi se na povišenju i u blizini rafinerije koja se smatra glavnim...
Analiza podataka o atmosferskim polutantima u graničnom sloju atmosfere
Analiza podataka o atmosferskim polutantima u graničnom sloju atmosfere
Iva Topalović
Atmosferski polutanti u graničnom sloju atmosfere imaju značajan utjecaj na sveukupni život na Zemlji, što uključuje učinak na zdravlje ljudi, život pojedinih biljnih vrsta, ali i na dugotrajnost nekih tvari. U gradskim sredinama među značajnijim polutantima ističe se ozon kao sekundarni polutant stvoren nizom reakcija iz primarnih polutanata (hlapljivi organski spojevi, dušikovi oksidi) koji izravno emisijom dospijevaju u atmosferu. U ovom radu prikazani su rezultati mjerenja...
Analiza podataka o ozonu u graničnom sloju atmosfere otoka Visa
Analiza podataka o ozonu u graničnom sloju atmosfere otoka Visa
Marija Škobić
Koncentracija ozona u stratosferi rezultat je dinamičke ravnoteže između kemijskih procesa nastajanja te procesa njegove razgradnje. Prisutnost ozona u nižim slojeva atmosfere (troposfera) u obliku je fotokemijskog smoga koji narušava zdravlje i smanjuje vidljivost. Najvažniji učinak na ultraljubičasto zračenje ima ozon, a danas antropogeni faktori dovode do znatnih promjena ozona koje se očituju u stvaranju ozonskih rupa i fotosmoga. U ovom će se završnom radu analizirati uloga...
Analiza podataka o troposferskom ozonu u Nacionalnom parku Plitvička jezera
Analiza podataka o troposferskom ozonu u Nacionalnom parku Plitvička jezera
Kristina Forgić
Ozon, kao sekundarni polutant u atmosferi, koji nastaje djelovanjem prekursora kao što su dušikovi oksidi i hlapljivi organski spojevi, štetno djeluje na ljudsko zdravlje i na okoliš. U ovom radu prikazani su rezultati mjerenja ozona na području Nacionalnog parka Plitvička jezera. Mjerna postaja je ruralna i pozadinska i smještena je u mjestu Plitvice selo. Izmjerene koncentracije ozona za 2013. godinu pokazuju smanjenje koncentracije za sva godišnja doba, osobito za proljeće, jer...
Antineoplastični lijekovi
Antineoplastični lijekovi
Monika Knežević
Antineoplastični lijekovi ili citostatici su skupina lijekova koji se koriste u svrhu liječenja stanica raka. Otkriven je i opisan veliki broj antineoplastičnih lijekova koji se međusobno razlikuju, a s obzirom na njihov mehanizam djelovanja mogu se podijeliti na: alkilirajuća sredstva, antimetabolite, interkalirajuće agense i antimetabolite biljnog podrijetla. U radu je opisana podjela i mehanizam djelovanja antineoplastika, primjena i određivanje njihove toksičnosti, nuspojave te...

Pages